Příspěvky

Gravity

Lift a pétanque boule and throw it straight up. It will ascend for a while but soon it will fall to the ground. What can be deduced from it? There is a force affecting the boule that slows it down and accelerates downwards. Otherwise, in accordance with the law of inertia, it would move at a constant velocity. This effect cannot be explained by mere environmental resistance.  Firstly, the relatively aerodynamic sphere would slow down much longer. Secondly, the air resistance along with the inertia would block the boule, not force it to fall. There must be something else going on. The Flat Earth Society offers three explanations: hydrostatic buoyancy, acceleration of the Earth, or electromagnetism. Let's start with the electromagnetic theory. I t is based on paramagnetism. Paramagnetic materials, such as aluminum, barium and calcium, are attracted by (any) external magnetic field. So, in theory, the Earth would not have to be gravitational but rather it would attract ob

Gravitace

Zdvihněte pétanqovou kouli a vyhoďte ji přímo vzhůru. Chvíli bude stoupat, brzy však začne padat k zemi. Co z toho lze vyvodit? Na kouli působí nějaká síla, která ji zpomaluje, resp. urychluje směrem dolů. Jinak by se, v souladu se zákonem setrvačnosti, pohybovala konstantní rychlostí. Tento efekt nelze vysvětlit pouhým odporem prostředí. Zaprvé by relativně aerodynamická koule zpomalovala daleko déle, zadruhé by vzdušný odpor spolu se zákonem setrvačnosti kouli padat zabránil, nikoli přinutil. Musí se tedy dít ještě něco jiného. The Flat Earth Society nabízí tři vysvětlení: hydrostatický vztlak, zrychlování Země či elektromagnetismus. Začněme s elektromagnetickou teorií. Opírá se o paramagnetismus. Paramagnetické materiály, například hliník, baryum a vápník, jsou (jakýmkoli) vnějším magnetickým polem přitahovány. Země by tedy teoreticky nemusela působit gravitací, nýbrž vlastním magnetickým polem. Avšak některé látky, například voda, měď či bismut, jsou čistě diamagnetic